پنج شنبه 1398/11/17
مدت: 41 دقیقه

دعا برای رضا به قضای الهیشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (146)

شرح دعای 35 صحیفه سجادیه

  • شرح دعای 35 صحیفه سجادیه (دانلود)