پنج شنبه 1398/11/24
مدت: 41 دقیقه

دعا برای رضا به قضای الهیشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (147)

شرح دعای 35 صحیفه سجادیه (2)

  • شرح دعای 35 صحیفه سجادیه (2) (دانلود)