پنج شنبه 1398/11/24
مدت: 38 دقیقه

دعای ابرها و رعد و برقشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (147)

شرح دعای 36 صحیفه سجادیه

  • شرح دعای 36 صحیفه سجادیه (دانلود)