مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : نخستین تجلی
پديدآورنده : کوکب اعظم کاکوئی
محل نشر : تهران
ناشر : نخل دانش
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1378 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 304
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

نخستین تجلی

پژوهشی است در باره چگونگی تجلی خداوند در ممکنات و خلقت عقل اول و تطبیق آن با حقیقت محمدیه و ظهور اسماءالله.

پژوهشی است در باره چگونگی تجلی خداوند در ممکنات و خلقت عقل اول و تطبیق آن با حقیقت محمدیه و ظهور اسماءالله. کتاب که مشحون از تعابیر عرفانی و به سبک ادبیات عرفانی به نگارش در آمده، در باره اولین تجلی حق تعالی است که در روایات از آن به نور محمدی تعبیر شده است.

نویسنده کوشیده است با تمثیل و شعر و حدیث قدسی و سخنان عارفان، این حقیقت را به خوانندگان تفهیم نماید. وی، بحث خود را با انوار مجرد آغاز می کند و از عالم عماء و عالم قبل از خلق، سخن گفته و این مباحث را در کتاب به بحث و بررسی گذاشته است: خداوند به خاطر عشق و حب، عالم را از عماء خارج کرد و به عالم خلق آورد. آنچه در عالم رخ داده، تجلی اسمای الاهی است و اسماء الله خود نیز، جلوه الله اند و اسما در عین اینکه متعددند، وحدت دارند. خداوند کنز مخفی بوده و بر حسب حبش در عالم تجلی کرده و اولین خلقش عقل بوده که ظل الله و فیض اقدس اوست، «صادر اول، حقیقت محمدیه است که به مبدأ اعلی متصل است و بقیه کائنات هم از تجلی اویند.

مؤلف در این اثر، تلاش کرده با ایجاد ذوق و انگیزه، شوق خواننده را به خود همراه کند. برخی از عنوان های کتاب چنین است: راز نون و القلم، لیله القدر و صبح ظهور در ازل، شکل ظهور، همه عالم صدای نغمه اوست، نور مهدی در مشرق ازل، انسان کامل چهره اول ما خلق الله، ویژگی های انسان کامل، اسم اعظم، قلب زمان، خلیفه الله، محمد جمال خدا، فروغ عبودیت مهدی، علی همراز آفرینش و محب محمد، مظهر نور محمد است.