مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : سهل بن زیاد در آیینه علم رجال
پديدآورنده : حسن مهدوی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1391ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 186
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

سهل بن زیاد در آیینه علم رجال

سهل بن زیاد بیش از دو هزار حدیث اهل بیت(ع) را نقل کرده است و با توجه به اهمیت او، کتاب از چهت وثاقت، وی را مورد کنکاش قرار داده است.

نخست نویسنده، مبانی و ملاک خود در توثیق و تضعیف راویان را بیان کرده است تا بتواند هنگام روبرو شدن با تضعیفات و توثیقات در مورد سهل بن زیاد در کتاب های رجالی، موضع صحیح را اتخاذ کند. به همین جهت یک بخش به کلیات اختصاص یافته است و سپس سرگذشت نامه سهل بن زیاد را از زوایای پیدا و پنهان زندگی وی و اساتید و شاگردان او مورد بررسی قرار داده است..

پس از آن رویکرد دانشمندان رجالی را در مورد او مطرح ساخته و دیدگاه های گوناگون در باره وی را مورد کنکاش قرار داده است. در پایان به بررسی موشکافانه و تطبیقی شماری از روایات سهل روی آورده و از این دیدگاه وثاقت یا ضعف او را بررسیده است از این رو کتاب در پنج بخش زیر سامان یافته است:

یک) کلیات

دو) سرگذشت، اساتید و شاگردان سهل بن زیاد

سه) رویکرد دانشمندان رجالی به سهل بن زیاد در گستره تاریخ

چهار) بررسی دیدگاه دانشمندان رجالی در باره سهل همراه نقد و بررسی

پنج) بررسی تحلیلی روایات سهل بن زیاد