درايه و رجال شيعه در فهرستگان نسخه‏ هاى خطى حديث و علوم حديث شيعه - صفحه 48

درايه و رجال شيعه در «فهرستگان نسخه هاى خطى حديث و علوم حديث شيعه»

على صدرايى خويى ۱

چكيده :اين مقاله، به معرفى كلّى طرح «فهرستگان نسخه هاى خطى حديثى و علوم حديث شيعه» مى پردازد كه توسط مؤسسه دارالحديث در حال اجرا است و تاكنون يك جلد از 16 جلد آن منتشر شده است. اين فهرستگان، فهرستى است مشترك از كتابهاى مربوط به حديث شيعى در 185 كتابخانه، كه 93 كتابخانه عمومى و 92 كتابخانه خصوصى را در بر دارد.
ابتدا هدف طرح، مراحل تدوين و تنظيم اطلاعات، ساختار كلّى معرفى منابع در اين فهرست مشترك (از جهت كتابشناسى و نسخه شناسى)، فهرست هاى نسخه هاى خطى مورد استفاده در طرح (كه 26 عنوان از آنها قبل از چاپ شدن مورد استفاده است) بيان مى شود. پس از آن، نگاهى تحليلى و آمارى به كتابهاى دراية الحديث شيعى آمده است. براين اساس، 97 عنوان كتابهاى شيعى مربوط به علم دراية الحديث در 479 نسخه معرفى شده، كه به ترتيب زمان ذكر مى شود و نخستين كتاب مستقلّ اين موضوع در قرن پنجم بوده است.
در اين ميان، نسخه هايى از 19 كتاب به خطّ مؤلف شناسايى شده كه نام و محلّ نسخه هاى آنها ياد مى شود. پس از آن 67 عنوان كتاب ياد مى شود

1.- كتابشناس و فهرست نگار ، حوزه علميه قم.

صفحه از 66