درايه و رجال شيعه در فهرستگان نسخه‏ هاى خطى حديث و علوم حديث شيعه - صفحه 49

كه تاكنون به چاپ نرسيده و سزاوار است موردتحقيق قرار گيرد. آن گاه، نظرى آمارى به كتابها - بر اساس تعداد نسخه هاى آنها - مى آيد، كه ميزان توجّه به كتابها را در بحث و درس دانشمندان نشان مى دهد. در پايان، تقسيم آمارى كتابها بر اساس زبان (فارسى و عربى) آمده است.

كليد واژه ها: فهرستگان نسخه هاى خطّى حديث و علوم حديث شيعه / علم الحديث، كتابشناسى / رجال، كتابشناسى / دراية الحديث، كتابشناسى / كتابهاى خطى، علم الحديث / دراية الحديث، تحليل آمارى كتابها.

مقدمه

حديث ، بعد از قرآن كريم ، يكى از منابع اصلى انديشه و رفتار مسلمانان است . به همين دليل ، دانشمندان در سده هاى گذشته براى به دست آوردن حديث و كتابت آن ، سختى هاى زيادى را متحمل مى شدند و در نقل آن ، دقت و حساسيت زيادى به خرج مى دادند و براى اهليت روايت حديث ، شروطى را قائل مى شدند.
با وجود اهتمام زياد عالمان به نقل روايت و حفظ آثار حديثى ، كتاب هاى حديثى زيادى در حوادث روزگار از بين رفته و آيندگان از آنها محروم شده اند.
بعد از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران، توجه ويژه اى به احياى آثار حديثى مبذول گرديد، هر چند كه تاكنون حديث، جايگاه واقعى خود را در جامعه علمى ما نيافته است.
بر همين اساس، ضرورت اطلاع رسانى جامع درباره آثار حديثى شيعه براى تدوين تاريخ حديث و بررسى و احياى آثار حديثى احساس مى گرديد.
اين نوشتار نظرى دارد بر فهرستگان نسخه هاى خطى حديث و علوم حديث شيعه كه در موضوع درايه و رجال شيعه منتشر شده است ۱ .

1.- چهار سال پيش نيز، گزارشى مختصر در مورد اين طرح منتشر شد، با اين عنوان: «گزارشى از طرح فهرستگان نسخه هاى خطى حديث و علوم حديث شيعه»، على صدرايى خويى، فصلنامه علوم حديث، شماره ۱۶، تابستان ۱۳۷۹، ص ۱۹۶ - ۱۹۹

صفحه از 66