لزوم ارزيابى سندى احاديث كافى بااستفاده از دروس آيت الله شبيري - صفحه 111

كافى اصرار ورزيده اند، ازجمله علامه نايينى مناقشه در اسناد كافى را حرفة العاجز مى خواند. ۱
در تحرير محلّ نزاع، تذكر اين نكته ضرورى مى نمايد كه مراد از معتبر بودن احاديث كافى ـ مثلاً ـ ظاهرااعتبار ذاتى احاديث است، امّا در صورت بروز اختلاف در ميان احاديث ودر فرض تعارض روايات، تكليف چيست؟ مسأله اى ديگر است وچه بسا اخباريان نيز در صورت تعارض، در ترجيح يك حديث بر حديث ديگر، براى تعيين افقه واوثق به بحث سندى روى آورند. علامه مجلسى در مقدمه مرآة العقول تصريح مى كند كه به روايات اصول معتبره همچون كافى، مى توان عمل كرد، هر چند براى ترجيح برخى بر برخى ديگر ناگزير بايد به سند احاديث مراجعه كنيم . ۲
بارى، با عنايت به اهميت بسيار اين بحث، آيت الله والد ـ مدظلّه ـ چندين جلسه از بحث هاى رجال خود را ـ كه در سال تحصيلى 62 و 63 القاء مى فرمودندـ به اين امر اختصاص دادند. ۳ ايشان استوارترين بحث در اثبات اعتبار احاديث كافى را، سخنان مرحوم محدّث نورى قدس سره در فايده چهارم از خاتمه كتاب مستدرك الوسايل دانسته، تصريح مى كردند كه هيچ بحثى (نه قبل از آن و نه بعد از آن) نديده اند كه در اتقان به پايه آن برسد، لذا محور درس خويش را بررسى سخنان ايشان قرار دادند. مقال حاضر با عنايت به افادات ايشان تنظيم شده است .گرچه در آن گاه افزوده هايى بر سخنان ايشان ديده مى شود ودر تنظيم مباحث نيز تغييراتى صورت داده شده، ولى در مجموع از محتوا و شكل دروس ايشان فاصله زيادى نگرفته است وتقريبا غالبا تقرير بحث ايشان به شمار مى آيد. ۴ اگر در اين مقاله احيانا كاستى راه يافته ،از ناتوانى راقم سطور است و اميد است كه خوانندگان بر آن قلم عفو كشيده، وى را در مظان استجابت دعا از ياد نبرند.
بعونه ومنه - سيد محمد جواد شبيرى

1.- معجم رجال الحديث ج ۱، ص ۸۷

2.- مرآة العقول، ج ۱، ص ۲۱ و ۲۲

3.- جلسه چهارم تا جلسه دوازدهم. در جلسه سوم نيز به اين بحث اشاراتى شده است. از اين جلسات، جلسه نهم ضبط نشده است .لذا شايد برخى از مطالب ايشان در اين مقال منعكس نشده باشد

4.- اواخر مقاله به طور كامل از سوى نگارنده افزوده شده است.

صفحه از 139