لزوم ارزيابى سندى احاديث كافى بااستفاده از دروس آيت الله شبيري - صفحه 109

لزوم ارزيابى سندى احاديث كافى

بااستفاده از دروس حضرت آيت الله شبيرى زنجانى

سيد محمد جواد شبيرى ۱

چكيده:

شناخت دين بدون رجوع به احاديث اهل بيت عليه السلام امكان پذير نيست و احاديث را بايد از منابع آنها يافت. كتاب كافى، از معتبرترين كتب حديثى شيعه است كه از قرن چهارم تاكنون در اختيار دانش پژوهان شيعى است. با وجود ارزش واهميت فراوان كه اين كتاب دارد، بى نياز از نقد وبررسى اسناد احاديث نيست.
اين مقاله، براساس دروس آيت الله سيد موسى شبيرى زنجانى - از فقها و مراجع تقليد معاصر شيعه - تدوين شده، ودر آن سخنان محدّث بزرگ شيعى، ميرزا حسين نورى در «خاتمه مستدرك الوسائل» پيرامون كتاب كافى، نقد وبررسى شده است.

كليد واژه ها: كافى، ارزيابى و بررسى / كلينى، محمد بن يعقوب / حديث شيعه، قرن چهارم / نورى، ميرزا حسين / شبيرى زنجانى، سيد موسى / حديث شيعه، بررسى هاى رجالى

1.- محقق و نويسنده و مدرس علوم حديث و رجال و فقه ،حوزه علميه قم.

صفحه از 139