لزوم ارزيابى سندى احاديث كافى بااستفاده از دروس آيت الله شبيري - صفحه 110

در آمد

حديث اهل بيت عليهم السلام گسترده ترين منبع براى شاخت معارف دينى است و كتاب شريف كافى تاليف محدّث جليل القدر ابو جعفر كلينى (م 328 يا 329) نامورترين واستوارترين كتاب حديثى است. اين كتاب هماره مورد بهره گيرى دانشمندان بوده، استنباط معارف اسلام حقيقى در زمينه فقه، كلام، اخلاق، تفسير و...بدون رجوع بدان امكان پذير نيست. در سده هفتم هجرى براى نخستين بار، اشارتى گويا به اعتبار تمام احاديث كلينى در كلام مرحوم سيد على ابن طاوس قدس سره (589 ـ 664) آمده است. اين بحث به روشنى در كلمات پيشينيان مطرح نشده است. با پيدايش مسلك اخبارى، اين مطلب دوباره مطرح انظار گرديد. اخباريان بر قطعى الصدور بودن يا قطعى الاعتبار بودن تمام احاديث كتب معتبره از جمله كتاب كافى پاى مى فشردند، ايشان اين مسلك را مسلك قدما مى انگاشتند.ولى برخى از دانشمندان اصولى، چنين انتسابى را به قدما شديدا انكار مى كنند، از جمله مرحوم آيت الله خويى قدّس سره كه در مقدمه معجم رجال الحديث تاكيد مى كند كه قدما تمام احاديث كافى را معتبر نمى دانستند.ايشان در اين زمينه به كلمات بزرگانى چون شيخ صدوق و شيخ مفيد وسيد مرتضى وشيخ طوسى استناد مى ورزند. ۱ بارى، تبيين ديدگاه قدماء دراين مجال به طور استقلالى مدّ نظر ما نيست، بلكه هدف از اين مقال، روشن ساختن اصل اين سخن است كه آيا احاديث كافى همگى قطعى الصدور يا قطعى الاعتبار است يا خير؟ و اساسا بحثهاى رجالى درباره رجال اسناد كافى تا چه اندازه ضرورت دارد؟
علاّمه محقق شيخ انصارى در مقدمه بحث از حجيت خبر واحد، به اجمال به مسلك اخباريان اشاره كرده ۲ و اين نكته را افزوده است كه برخى از اصوليان نيز ديدگاه هايى نزديك به اخباريان داشته اند، ازجمله برخى ازمعاصران (كه اشاره به محقق نراقى صاحب مستند دارد). تمام احاديث كتب معتبره را( به استثناء احاديث مخالف مشهور) معتبر مى دانند. از دانشمندان متأخر از شيخ انصارى، نيز برخى بر اعتبار سندى احاديث

1.-معجم الرجال، ج ۱، ص ۲۶-۳۴ و ۹۲

2.-فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲۳۹-۲۴۱

صفحه از 139