بازنگرشی به اثربخشی «‏خوش‏‌خلقی- تندخلقی»، ‏هدایت‏گر‏ اخلاقی در متقاعدسازی مخاطب

نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : ماریه سیدقریشی
پديدآورنده : ابراهیم نزهت
پديدآورنده : عبد الله عمادی

سال 1399 / شماره پیاپی 95 / صفحه 62-87

چکیده :

در این تحقیق با بررسی یکی از ویژگی‏های منشی ‏هدایت‏گر‏ اخلاقی که درصدد راهنمایی دیگران به انجام کار خوب و ترک کار بد است؛ یعنی ‏خوش‏خلقی- تندخلقی، به تحلیل نقش آن‏ها در متقاعدسازی مخاطب پرداخته شده است. بررسی متون نقلی و تحلیل منطقی، این نتیجه را به دست داده است که هر یک از منش خوش‌خلقی و تندخلقی، در متقاعدسازی مخاطب نقش دارند. برای ‏خوش‏خلقی طبق اطلاعات به دست آمده از متون و مشارکت کنندگان در تحقیق، 25 کد رفتاری متقاعدکننده برشمرده شده و در میان مصادیق متعدد تندخلقی، پنج رفتار «واکنش اعراضی»‏، «عبوست»‏، «عدم مدارا»‏، «عتاب» و «مهار خشم»، از منظر آیات و روایات مورد تحقیق قرار گرفته است. این تحقیق بیان‏گر آن است که ‏خوش‏خلقی و تندخلقی - هر یک - از دو مسیر مرکزی و پیرامونی، به متقاعدسازی مخاطب منجر می‏شوند.

کلیدواژه‌های مقاله :هدایت‏گر‏ اخلاقی متقاعدسازی ‏خوش‏خلقی تندخلقی