عرضه حديث بر قرآن‏ - صفحه 97

عرضه حديث بر قرآن‏

مجتبى الهيان‏۱

حامد پوررستمى‏۲

چكيده: در متون حديثى، به رواياتى برخورد مى‏كنيم كه پذيرش و يا ردّ روايات را منوه به عرضه آنها بر قرآن و سنت دانسته‏اند و ضابطه و معيار كلى را توافق يا مخالفت با قرآن و سنت شمرده‏اند علت اصلى اين امر زياد شدن نسبت كذب و افترا، بر رسول خدا صلى اللَّه عليه وآله و ائمه عليهم السلام است و به همين دليل عرضه روايات بر قرآن و سنت به لحاظ علمى و عملى مورد توجه بزرگان اماميه. به جهت تثبيت صدور حديث از معصوم و نه تصحيح كلام معصوم عليه السلام بوده است. چرا كه تناقض و تنافر ميان قرآن و كلام معصوم وجود ندارد. ديدگاه شيخ انصارى در روايات عرض در دو قسم! 1. مخالف با قرآن 2. نداشتن شاهدى در قرآن و سنت بررسى شده است.
رواياتى كه موافقت ظاهرى با قرآن ندارند ولى مخالفت و نيز با آيات

1.استاديار دانشگاه تهران.

2.دانشجوى دكترى رشته علوم قرآن و حديث، عضو هيئت علمى دانشگاه پيام نور.

صفحه از 112