واکاوی مصادیق فساد اقتصادی و تبیین راهکارهای نظارتی مقابله با آن با تأکیدبر آموزه های نهج البلاغه

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : حسن بختیاری

سال 1397 / شماره پیاپی 18 / صفحه 29-52

چکیده :

یکی از منابع غنی اسلامی در حوزه عدالتخواهی و تبیین مواضع روشن در برخورد قاطع با فساد و بی‌عدالتی کتاب شریف نهج‌البلاغه است. نهج البلاغه دریایی است بی کران و ژرف و در عین حال قطره ای از اقیانوس بی‌نهایت علوم امیرالمومنین(علیه‌السلام)؛ مذمت فساد مالی و تصرف بیت المالاز موارد مشهود این کتاب شریف است؛ مواخذه قاطع با ساده‌انگاری در برخورد با بیت‌المال و خیانت در مسئولیت‌های اقتصادی کارگزاران نظام اسلامی و برخورد با متخلفین مشهود است؛ در این پژوهشضمن مرور مصادیق فساد مالی از نگاه حضرت امیرالمومنین(علیه‌السلام)، مفهوم مفاسد اقتصادی رامبتنی بر محتوای غنی نهج‌البلاغه واکاوی نموده و با احصاء کلیه خطبه ها و نامه های مرتبط،سازوکارهای نظارتی مقابله با فساد در حوزه پیشگیری و مقابله با فساد ارائه می شود؛ راهکارهای اجرایی ارائه شده در این تحقیق می‌تواند مبنای شکل گیریزمینه مقابله با فساد مالی در جامعه اسلامیو تحقق عدالت اجتماعی قرار گیرد. در این پژوهش ضمن احصاء مصادیق فساد مالی و تطبیق آن با عناوین حقوقی جاری کشور، لزوم برخورد با آنها در کلام شریف امیرالمونین(علیه‌السلام)بررسی شده و نهایتاًراهکارهای سیزده گانه ای جهت کنترل و مقابله با فصاد اقتصادی پیشنهاد شده که می تواند سرلوحه سازمان‌های نظارتی قرار گیرد.

کلیدواژه‌های مقاله :فساد اقتصادی عدالت اجتماعی راهکارهای نظارتی ‌ نهج البلاغه