اقسام بدن انسان و نقش آنها در دنيا، برزخ و قيامت - صفحه 110

اقسام بدن انسان و نقش آنها در دنيا ، برزخ و قيامت

علي افضلي ۱

چکيده

معرفي چگونگيِ آفرينش جسماني انسان و نيز نحوه وجود او در دوران پس از مرگ در آموزه‌هاي ديني، هماره از موضوعاتِ موردِ توجه و بحثْ‌انگيزِ دينداران و علاقه‌مندانِ اين مباحث بوده است.بر اساس تعاليم صريح متون وحياني اسلام (قرآن و احاديث معصومان) خداوند، خلقت جسم بشر (حضرت آدم و نسل‌هاي پس از وي تا قيامت) را پيش از آفريدن اندام و اعضاي آنان، با خلق وجودي بذرْ‌مانند به نام بدن ذرّه‌اي از خاک براي يکايک آنها آغاز کرده است که پس از طي مراحلي خاص به پيکره حضرت آدم و نطفه و جنين و بدن انسان‌هاي نسل وي (بدن مادري) تبديل مي‌شود. اما افزون بر اين دو بدنِ خاکي، انسان بدن سومي نيز به نام بدن مثالي دارد که از ماده‌اي بسيار لطيف، و به تعبيري از وجودي انرژيک، آفريده شده است که در شرايط معمول، قابل احساس و مشاهده نيست. بدين ترتيب، انسان در زندگي دنيايي داراي سه بدن است. اما پس از مرگ، بدن مادري مي‌پوسد و تجزيه مي‌شود، ولي بدن ذرّه‌اي در خاک باقي مي‌ماند و روح انسان، تنها با بدن مثالي، عالم برزخ را سپري مي‌کند و سپس در قيامت از همان بدن ذرّه‌اي، دو باره بدني خاکي براي هر فرد خلق مي‌شود و با تعلق روح به آن زنده و در صحنه قيامت حاضر مي‌شود.

کليد واژه‌ها: انسان، بدن مثالي، بدن ذرّه‌اي، عالم ذرّ، برزخ، قيامت.

درآمد

براي بسياري از الهيون، چه عامه مردم و چه انديشمندان، همواره اين پرسش مطرح بوده است که آيا انسان زندگي پس از مرگ را فقط با روح خود سپري خواهد کرد يا در اين دوران، روح آدمي با نوعي بدن همراه است؟ و اگر چنين است، آيا اين بدن از سنخ همين کالبد خاکي است يا گونه ديگري است و از آنجا که بر اساس اديان ابراهيمي، انسانْ پس از مرگْ دوران برزخ را طي مي‌کند و سپس وارد صحنه قيامت و حيات اخروي مي‌شود، هر کدام از اين دو بدنِ برزخي و اخروي چه ويژگي‌هايي و چه

1.دانشيار مؤسّسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران.

صفحه از 130