تحلیل جایگاه و مختصات حدیث‌نگاری ابن عقدة با تکیه بر روایات تاریخی او

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : علی احمدی

سال 1399 / شماره پیاپی 29 / صفحه 30-53

چکیده :

ابن عقده، یکی از محدثان زیدی است که بیش از سی عنوان کتاب نگاشته که اکثر آنان، به دست ما نرسیده است؛ هر چند محتوای بخشی، به وسیله عالمان، به ما رسیده است. در این مقاله تلاش شده است با توجه به احادیث بازمانده از ابن عقده، موقعیت علمی وی بررسی شود تا سهم وی در گسترش و انتقال علوم اسلامی، به خصوص تاریخ‌نگاری مشخص شود. در این پژوهش، ثابت می شود که ابن عقده در مهم‌ترین علوم اسلامی (اخلاق، تاریخ، تفسیر و فقه) کتاب نگاشته است که سهم تاریخ از همه آنها بیشتر است و آثار وی در این حوزه، در سه گرایش (تاریخ اسلام، رجال و تراجم و مناقب‌نگاری) تالیف شده است که سهم مناقب و فضائل‌نگاری، از آن دو گرایش دیگر، بیشتر است.

کلیدواژه‌های مقاله :ابن عقده، آثار، علوم اسلامی، تاریخ، مناقب‌نگاری