مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : آثار الشیعة الامامیة
محل نشر : تهران
ناشر : مطبعه مجلس
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1307ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 221
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

آثار الشیعة الامامیة

در باره افکار، عقاید، تاریخ، ادب، سیاست و شرح حال سیاستمداران و دانشمندان شیعی

موضوع این کتاب را افکار، عقاید، تاریخ، ادب، سیاست و شرح حال سیاستمداران و دانشمندان شیعی تشکیل می دهد.

کتاب آثار الشیعة بنا به نقل مترجم و به اذعان مؤلف یکی از مهمترین منابع تاریخی ایران بعد از اسلام محسوب میگردد. زیرا مؤلف تا حد توان اسناد و مدارک مربوط به موضوع کتاب را جمع آوری و ارائه نموده است. کتاب، فهرست کتب و منابع مورد استفاده اثر را نیز ارائه داده است.

مطالب مندرج در جلدهای مختلف کتاب به این شرح است.

جزء اول: در اصل تشیع و فرق مختلفه تشیع و... .

جزء دوم: در تاریخ سیاسی شیعه امامیه در مکه و مدینه و سوریه و... .

جزء سوم: شرح حال سلاطین و فرمانروایان شیعه در ایران و عراق عرب و... .

جزء چهارم: در حالات وزرا و نقبا و امرا و... تا اواخر عصر زندیه.

جزء پنجم: در تاریخ ایران جدید از انقراض زندیه تا عصر حاضر و... .

جزء ششم: در تاریخ معارف و ادب شیعه از ابتدای اسلام تا عصر حاضر.