مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : اخلاق پژوهی حدیثی
پديدآورنده : عباس پسندیده
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : سمت
تاریخ انتشار : 1388ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 209
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

اخلاق پژوهی حدیثی

هنگام پژوهش در حدیث رعایت پاره ای امور اخلاقی لازم است.

این اثر در شش فصل تدوین شده است؛ فصل اول به مبانی خویشتنداری اخلاقی اختصاص دارد. در این فصل با استفاده از روایات، برخی از مبانی مطرح شده، و هدف اصلی آن است تا ضمن این بحث، روش استخراج مطالب علمی از گزاره های اخلاقی بیان گردد.

بررسی مفاهیم اخلاقی از فصل دوم آغاز می شود و در مرحله اول؛ روش مفهوم شناسی و پس از آن مفاهیم اخلاقی مطرح می گردد. در فصل دوم عامل اساسی خویشتنداری یعنی عقل و پیرامون آن مفاهیم علم و تقوا که مؤلفه های عقل اند و مفاهیم جهل و فجور از باب ضد بررسی می شود.

در فصل سوم؛ اصول عملیات خویشتنداری مطرح شده و در فصل چهارم؛ نویسنده به موضوع ره آورد خویشتنداری پرداخته و مفهوم عفت و حلم بررسی میگردد.

در فصل پنجم؛ موضوع دشواری های خویشتنداری مطرح و مفهوم صبر که عامل تحمل دشواری هاست بررسی شده است.

در فصل ششم؛ نظام خویشتنداری اخلاقی بحث شده و نحوه ارتباط مفاهیم پیشین مشخص و جایگاه هر یک در خویشتنداری روشن و در عین حال روش شناخت نظام میان مفاهیم بررسی گردیده است.