پنج شنبه 1399/8/22
مدت: 32 دقیقه

دعا در اعتراف به ناتوانی از شکرشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (148)

شرح دعای 37 صحیفه سجادیه

  • شرح دعای 37 صحیفه سجادیه (دانلود)