پنج شنبه 1399/9/6
مدت: 36 دقیقه

دعا در اعتراف به ناتوانی از شکرشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (149)

شرح دعای 37 صحیفه سجادیه (2)

  • شرح دعای 37 صحیفه سجادیه (2) (دانلود)