پنج شنبه 1399/9/13
مدت: 33 دقیقه

دعا در اعتراف به ناتوانی از شکرشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (150)

شرح دعای 37 صحیفه سجادیه (3)

  • شرح دعای 37 صحیفه سجادیه (3) (دانلود)