انگاره‌هاي خاورشناسان و احاديث توحيد - صفحه 241

انگاره‌هاي خاورشناسان و احاديث توحيد ۱

استاد راهنما: دكتر علي راد ۲

زهره نوفرستي ۳

چکيده

از تهمت‏هاي ناروايي كه مستشرقان در باره دين اسلام و سيره نبوي مطرح كرده‏اند، اين انگاره (پندار، افسانه) است که پيامبر صلي الله عليه و آله ، انديشه توحيدي را از دين يهود ‏‏ـ ‏‏‏بويژه پيش از بعثت‏ ـ اقتباس کرده است. اين گروه ادعا دارند كه پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله ، پيش از بعثت، با آموزه‌هاي توحيدي يهود آشنا شده است و بخش عمده معارف اسلامي، ريشه در فرهنگ يهود دارد. افترايي كه به ساحت قدسي پيامبر اسلام(ص) نسبت داده شده، مبتني بر دو بخش است: اول. پيامبر، بت‏ها را عبادت و براي آن‌ها قرباني مي‏کرده است. دوم. زماني پيامبر(ص) پرستش بت‎ها‎ را ترک کرد که از عرب‏هاي متأثر از يهود اثر پذيرفت.
دكتر «عزيه طه» در مقاله‌اي به نقد اين ادعاها از منظر اهل سنّت پرداخته است؛ اما از سويي برخي از استدلال‏هاي ايشان ناتمام است و از سوي ديگر، رويكرد شيعه مد نظر ايشان نبوده است. در اين نوشتار ‏‏ـ‏‏‏ با محوريت مقاله مذكور ـ كاستي‌هاي آن گوشزد و ديدگاه شيعه نيز، در نقد ادعاهاي مستشرقان بيان شده است.

كليدواژه‌ها: مستشرقان، احاديث توحيد، پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله ، نقد و بررسي.

درآمد

مستشرقان از ديرباز و حتي به گمان برخي بزرگان اسلام، از عهد رسالت، درصدد شناخت سيره نبوي و شناخت آموزه‏هاي اسلام بوده‏اند‏. براي توجيه مطالعات آنان، سه ديدگاه مطرح است:

1.مقاله برگزيده دومين همايش «حديثِ پژوهش»

2.استاديار گروه قرآن، دانشكده علوم حديث قم.

3.دانشجوي كارشناسي ارشد علوم حديث، گرايش تفسير اثري، دانشكده علوم حديث قم.

صفحه از 255