پنج شنبه 1399/9/20
مدت: 27 دقیقه

عذرخواهی از تضییع حقوق مردمشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (151)

شرح دعای 38 صحیفه سجادیه

  • شرح دعای 38 صحیفه سجادیه (دانلود)