پنج شنبه 1399/9/27
مدت: 25 دقیقه

طلب بخشش و رحمت از خدای تعالیشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (152)

شرح دعای 39 صحیفه سجادیه

  • شرح دعای 39 صحیفه سجادیه (دانلود)