پنج شنبه 1399/10/4
مدت: 31 دقیقه

طلب بخشش و رحمت از خدای تعالیشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (153)

شرح دعای 39 صحیفه سجادیه (2)

  • شرح دعای 39 صحیفه سجادیه (2) (دانلود)