پنج شنبه 1399/10/11
مدت: 31 دقیقه

طلب بخشش و رحمت از خدای تعالیشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (154)

شرح دعای 39 صحیفه سجادیه (3)

  • شرح دعای 39 صحیفه سجادیه (3) (دانلود)