تأملی به دستاورد‏های ایثار حسینی در دو شعر عاشورایی از سید عباس شبّر و خوشدل تهرانی

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : فرشته صفاری

سال 1399 / شماره پیاپی 17 / صفحه صفحه 43-64

چکیده :

پرداختن به حادثۀ عظیم عاشورا با تمام ابعاد و زوایای نهان و آشکار آن در ادبیات معاصر با تفاوت‏هایی محسوس نسبت به دوره‏‏ های قبل روبه‌رو بوده ‏است. در دورۀ حاضر، آن‏چه بیش از پیش جلوه ‏گری می‏ کند، مرثیه ‏هایی است که با استفاده از آرایه ‏های ادبی شکوهمندانه و عزت‏مدارانه، این واقعۀ سترگ را ترسیم می‏ کند و مخاطبان را به تلفیق منطقی شور و شعور حسینی بر‏می‏ انگیزاند. قیام خونین امام حسین(ع) شاخص‏‏ترین نتایج ایثار حسینی را به همگان معرفی می‏کند. در این نوشتار با روش تحلیلی _ توصیفی با انتخاب دو قطعه شعر از سید عباس شبر و مرحوم خوشدل تهرانی به بررسی مهم‏ترین ابعاد واقعۀ عاشورا از دریچۀ واژگان این دو ادیب می‏ پردازیم. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که پایمردی و ایثار حسینی، عزت، سرافرازی، شرافت، بزرگواری و... را دیگر بار تجدید کرد.

کلیدواژه‌های مقاله :دستاورد، ایثار حسینی ، شعر عاشورایی، سید عباس شبر، خوشدل تهرانی