نقش راهپیمایی اربعین حسینی در ایجاد تمدن نوین اسلامی

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : محمد خاکی
پديدآورنده : سید قاسم حسینی

سال 1399 / شماره پیاپی 19 / صفحه صفحه 93-114

چکیده :

حماسه عاشوری در تحقق ارزش های تمدن اسلامی جایگاه بسیار مهمی دارد و قطعا راهپیمایی ‏اربعین در احیاء ، تقویت و انتقال باور ها وارزش های آن نقش ایفا می کند، این پژوهش ‏با روش توصیفی- تحلیلی و با توجه به منابع اسلامی به بررسی نقش راهپیمایی اربعین در ایجاد شاخصه های ‏تمدن نوین اسلامی پرداخته است ، دست آورد این تحقیق حاکی است که نگرش توحیدی و یک رنگی مردم، وحدت زائرین ، روحیه همکاری، و اتکا به ‏نیروی جوانی ، از شاخصه های تمدن نوین اسلامی است، و مهم ترین آسیب های این تمدن می تواند انگیزه های غیر الهی و تعصب و تبعیض نژادی و اختلاف ‏طبقاتی و نفاق و تفرقه برخی از فرقه ها ونحله های دینی ومذهبی باشد.‏

کلیدواژه‌های مقاله :تمدن اسلامی، اربعین حسینی، پیاده روی، شاخصه ها، آسیب ها