بررسی روایت مجادله امام علی (ع) با پیامبر (ص) در مصادر اهل سنت

نشریه : مطالعات فهم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محسن دیمه کارگراب
پديدآورنده : زهرا خراسانی

سال 1399 / شماره پیاپی 12 / صفحه 105-122

چکیده :

در مصادر روایی اهل ‌سنت، روایتی مبنی بر جدل امام علی (ع) با پیامبر (ص) نقل شده است. بنا بر مضمون روایت، پیامبر (ص) قصد بیدار کردن امام علی (ع) را برای نماز شب داشتند؛ امّا با پاسخ جبرگرایانه امام علی (ع) مواجه می‌شوند که در نهایت منجر به آزار و اذیت پیامبر (ص) می‌شود؛ لذا بررسی و ارزیابی این روایت امری ضروری به نظر مى‌رسد. تفرد ابن‏شهاب زهری در نقل آن، تخریب امام (ع) توسط دو امام دیگر، بی‌ادبی و جسارت نسبت به پیامبر (ص)، پاسخ جبرگرایانه امام علی (ع)، آزار و اذیت پیامبر (ص) و روی برگرداندن ایشان از امام علی (ع)، تعارض با عصمت امام علی (ع) و سیره عبادی ایشان، تعارض با شأن نزول آیه در کنار ادلّه و شواهد متعدد دیگر از جمله عواملی هستند که احتمال جعلی و ساختگی بودن این روایت را تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌های مقاله :پیامبر (ص)، امام علی (ع)، ابن‌شهاب زهری، روایات جعلی، نقد سند و متن حدیث