علی بن حدید مدائنی، راوی موثّقِ امامی

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علی محمد میر جلیلی
پديدآورنده : احمد زارع زردینی
پديدآورنده : محمدمهدی خیبر

سال 1398 / شماره پیاپی 92 / صفحه 184-209

چکیده :

علی بن حدید از راویان برجسته اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری است که در کتب رجال از اصحاب امام کاظم، امام رضا و امام جواد: شمرده شده است. وی کتابی تألیف نموده و در کتب اربعه حدود دویست روایت از ایشان نقل شده‏ که در مواردی نیز صاحبان کتب اربعه بر اساس آن فتوا داده‏اند. شیخ طوسی در سه مورد از تهذیب الاحکام و الاستبصار حکم به تضعیف او داده است. همین امر سبب شده تا عدم وثاقت علی بن حدید، نظر مشهور علمای متأخر گردد. البته، در میان علمای متأخر افرادی چون محدث نوری و به تبع او، سید حکیم به اعتبار حدیثی او حکم داده‏اند. این پژوهش سعی دارد مذهب و وثاقت یا عدم وثاقت علی بن حدید را مشخص سازد. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که علی‌بن حدید راوی موثق امامی‌مذهب بوده و روایاتش دارای اعتبار هستند.

کلیدواژه‌های مقاله :علم رجال ، وثاقت ، رجال‌شناسی ، علی بن حدید