بازتبیین کارکرد تقیه در روایات امامیه و نقش آن در استنباط

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : حسین علی سعدی

سال 1399 / شماره پیاپی 24 / صفحه ۲۵-۴۸

چکیده :

تقیه یکی از راهبردهای زیستی مذهب امامیه در مقابل عامه، برای حفظ و استمرار مذهب بوده است. یکی از ابزارهای اعمال تقیه بیان مجموعه احکام و دستورات اعتقادی در قالب احادیثی مشابه با نظرات و آراء اهل سنت است. تا بدین جهت حساسیت آن‌ها نسبت به راویان حدیث و پیروان اهل بیت(ع) کمتر شود. لذا یکی از علل وجود اختلاف در مفاد دلالی احادیث موجود و منسوب به معصومین(ع)، اعمال تقیه از طرف ایشان و بیان احادیثی در موافقت با آراء عامه بوده است. بر همین اساس ائمۀ معصومین نیز در پاسخ به چگونگی رفع اختلاف احادیث، اخذ به روایات مخالف عامه را جهت حل تعارض احادیث بیان کرده‌اند. در این نوشتار با روش توصیفی‌تحلیلی مجاری تحلیلی احادیث موافق عامه و نسبت‌یابی آن‌ها با مقولۀ تقیه در قرائتی متفاوت مورد بازخوانی واقع می‌شود.

کلیدواژه‌های مقاله :تقیه، عامه، امامیه، حدیث، فقه، تعارض