پنج شنبه 1399/12/28
مدت: 29 دقیقه

دعای اول ماه و بحث هایی از ستاره شناسیشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (163)

شرح دعای 43 صحیفه سجادیه

  • شرح دعای 43 صحیفه سجادیه (دانلود)