تفسیری ناشناخته از علامه طباطبایی: «تفسیر البیان فی الموافقه بین الحدیث و القرآن»

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : حسین محققی
پديدآورنده : رسول محمد جعفری

سال 1397 / شماره پیاپی 58 / صفحه ۱۰۶-۱۲۳

چکیده :

یکی از بن مایه­های اصلی تفسیر المیزان، در «تفسیر البیان فی الموافقه بین الحدیث و القرآن» است که علامه طباطبایی سال­ها پیش از نگارش المیزان در شهر تبریز اقدام به تألیف آن کرده بود. در او با دو شیوه نقلی و اجتهادی، در صدد تفسیر آیات قرآن برآمده است. تفسیر نقلی در دو شیوه تفسیر قرآن به قرآن و قرآن به روایت تجلّی یافته است. روش تفسیر قرآن به قرآن خود در ابعاد: تبیین مبهمات، تخصیص عمومات، تقیید مطلقات و ... نمود پیدا کرده و روش تفسیر قرآن به روایت نیز در محورهای: تبیین آیه با روایت، بیان جری و تطبیق آیه با روایت و ... تحقّق یافته است. روش تفسیر اجتهادی در البیان نیز در سه شیوه تفسیر لغوی، ادبی و عقلی بوده است. به طور کلی ساختار این تفسیر این گونه بوده که علامه پس از مختصر تبیینی که از آیه با استفاده از لغت، قواعد ادبی، عقل و آیات ارائه کرده، به نقل و تحلیل روایات مرتبط با آیه پرداخته است.

کلیدواژه‌های مقاله :علامه طباطبایی؛ تفسیر البیان فی الموافقه بین الحدیث و القرآن؛ روش نقلی؛ روش اجتهادی