اقتباس‌های قرآنی در اشعار منسوب به امام حسین علیه السلام

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : محمد فراهانی
پديدآورنده : محمد رضا شاهرودی

سال 1400 / شماره پیاپی 21 / صفحه 47-76

چکیده :

اعجاز ادبی قرآن کریم، این کتاب آسمانی را منبع اصلی فصاحت و بلاغت شعر عرب قرار داده است، تا جایی‌که رفعت کلام ادبای عرب به میزان بهره‌مندی از قرآن بستگی دارد و آیات الهی از گسترده‌ترین بسامد در صنعت بدیعی اقتباس برخوردار است؛ در این میان سخن معصومان (ع)، به‌واسطۀ اتصال لدنی به خزانه علم الهی، آینۀ تمام‌نمای قرآن کریم در متون ادبی به شمار می‌رود؛ لذا می‌توان اقتباس از قرآن را از ویژگی‌های اشعار امام حسین (ع) دانست که این پژوهش به مصادیق آن در گونه‌های کامل، جزئی، متغیر، اشاره‌ای و استنباطی می‌پردازد.

کلیدواژه‌های مقاله :اقتباس، اقتباس های قرآنی، امام حسین (ع)، اشعار منسوب به امام حسین (ع)