مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : مرجعیت و سیاست در عصر غیبت
پديدآورنده : علی نقی ذبیح زاده
محل نشر : قم
ناشر : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ انتشار : 1384ش
تعداد جلد : 2
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

مرجعیت و سیاست در عصر غیبت

بررسی کارکرد سیاسی و اجتماعی مراجع بزرگ شیعه در عصر غیبت

نویسنده در این اثر کوشیده است تا با استفاده از آثار و منابع بسیاری به بررسی کارکرد سیاسی و اجتماعی مراجع بزرگ شیعه در عصر غیبت بپردازد و هویت شخصی و منزلت علمی و اخلاقی آنان را نیز به تصویر بکشد.

محورهایی همچون «مفهوم واژه اجتهاد»، «مفهوم فقه»، «پیشگامان تدوین اصول فقه»، عنوان های فصل اول را تشکیل می دهند. «مرجعیت شیعه در عصر غیبت صغرا»، «مرجعیت شیعه در قرن چهارم و پنجم قمری»، «مرجعیت شیعه در قرن ششم و هفتم هجری»، «مرجعیت شیعه در قرن هشتم و نهم هجری» و «مرجعیت شیعه در قرن دهم و یازدهم»، عناوین فصلهای دوم تا ششم (جلد اول) را تشکیل می دهند.

«دین و سیاست در عصر صفویه»، «عصر شاه اسماعیل»، «زمینه های روابط عالمان شیعه با صفویه»، «مرجعیت شیعه در قرن دوازدهم قمری» و «مرجعیت شیعه در قرن سیزدهم»، عناوین فصلهای هفتم تا دهم (جلد دوم) را تشکیل می دهند.

کتاب در پایان، کتاب نامه دارد.