پنج شنبه 1400/4/10
مدت: 21 دقیقه

دعای وداع ماه رمضانشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (169)

شرح دعای 45 صحیفه سجادیه

  • شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (دانلود)