شناسایی و تبیین مولفه های توسعه و پیشرفت اقتصادی در سیرۀ اهل بیت (علیهم السلام) با رویکرد فازی (مطالعۀ موردی کتاب مفاتیح الحیاه)

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : علی اصغر سعد آبادی

سال 1399 / شماره پیاپی 22 / صفحه 181-203

چکیده :

یکی از مسائل مهم بسیاری از کشورهای مسلمان دستیابی به الگویی مطابق با پیش‌فرض‌های مذهبی و فرهنگی کشورها برای توسعه و پیشرفت می‌باشد. از آنجایی که اسلام نگاهی متفاوت به انسان و خواسته‌های او دارد، در بسیاری از مسائل دستورالعمل‌های جامعی در جهت رشد و توسعه بشریت ارائه داده است. براین اساس بیانات ائمه معصومین علیهمالسلام خاستگاه و محرک بسیاری از سازه‌های تفکری دال بر اصلاح سیستم‌های اقتصادی می‌باشد. پژوهش حاضر بر آن است با بررسی توصیفی-تحلیلی، مولفه‌های توسعه و پیشرفت اقتصادی را در سیره ائمه معصومین (ع) شناسایی و تبیین نماید. نوع پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و روش آن بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. در این پژوهش، ابتدا با روش تحلیل مضمون، مولفه‌های توسعه و پیشرفت اقتصادی در پرتو رهنمودهای ائمه معصومین (ع) از کتاب مفاتیح الحیاه مورد شناسایی قرار گرفتند، سپس کدهای اولیه با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA چندین مرتبه مورد تحلیل و بازبینی قرار گرفته و 131مؤلفه شناسایی گردید. سپس جهت آزمون نتایج از تکنیک دلفی فازی استفاده شد. در نهایت، 13 مضمون پایه توسعه و پیشرفت اقتصادی از مجموعه داده‌ها شناسایی گردید.

کلیدواژه‌های مقاله :پیشرفت اقتصادی، سیره معصومین (ع)، مفاتیح الحیاه، شاخص‌های پیشرفت اقتصادی