برخى از بايسته‏ هاى پژوهشى علوم حديث از نگاه دكتر حسين على محفوظ - صفحه 187

برخى از بايسته‏هاى پژوهشى علوم حديث از نگاه دكتر حسين على محفوظ

حسين عليزاده ۱

اشاره:

استاد دكتر محفوظ، در پايان مقاله «جوانب منسيّة في دراسة السنّة النبويّة» (مجله رسالة التقريب، شماره 60، ربيع‏الاول و ربيع‏الثانى 1428، ص 181 تا 198)، تحت عنوان «اقتراح» مطالبى آورده كه به مثابه پيوست مقاله، پنجاه پيشنهاد براى گسترش علوم حديثى در بر دارد. گرچه برخى از اين بايسته‏هاى پژوهشى، اكنون جامه عمل پوشيده، امّا از زبان چنان استادى جامع، بار ديگر بايد خواند. شرح حال مختصر استاد دكتر محفوظ در سفينه شماره 15، ص 183 و 184 آمده است.فصلنامه سفينه
بلندترين آرزوهايم آن است كه سنّت و حديث، چنان‏كه شايسته و در خور آن است، بررسى‏اى علمى، روشمند، آمارى و عميق شود و مورد بحث و فحص قرار گيرد؛ علوم آن مجدّدا تاريخ‏گذارى شود؛ كتابهاى مصطلح و درايه شمارش گردد و كلّيه رساله‏ها و مقالات و بحثها مورد استقصاء قرار گيرد. و در اين فرآيند پژوهشهايى است در تاريخ اين علم و موثّق‏سازى و ريشه‏يابى و تحكيم و تكميل آن به‏اضافه اظهار حقّ و روشنگرى درباره آن و انصاف‏گرايى همه عالمان و مؤلّفان و

1.ارشناس ارشد حقوق، مدرّس تاريخ اسلام در دانشگاه.

صفحه از 191