پژوهشى در نسخه شهيد اول از صحيفه سجاديه - صفحه 63

پژوهشى در نسخه شهيد اول از صحيفه سجاديه

سيد حسن موسوى بروجردى ۱

ترجمه: محمود نظرى ۲

چكيده: نويسنده در اين گفتار، درباره كتاب صحيفه سجاديه از ديدگاه شهرت و تواتر، متن و روايت آن گفت و گو مى‏كند. سپس به روايت مشهور و متداول صحيفه مى‏پردازد و علل اختلاف روايات صحيفه را بررسى مى‏كند. آنگاه نسخه شهيد اول را با اجازات و مقابله‏هاى آن مى‏شناساند، اصالت آن را ثابت مى‏كند، راويانى را كه شهيد اول صحيفه را از آنها نقل كرده و راويانى را كه صحيفه را از شهيد اول نقل كرده‏اند، برمى‏شمارد. و پس از آن نام كسانى را مى‏آورد كه صحيفه را به صورت وجاده از نسخه شهيد اول نقل كرده‏اند.

كليد واژه‏ها: صحيفه سجاديه، اعتبار / صحيفه سجاديه، روايات كهن / صحيفه سجاديه، نسخه شهيد اول / شهيد اول، محمدبن مكى / صحيفه سجاديه، راويان نسخه شهيد اول / صحيفه سجاديه، طرق روايت شهيد ثانى / شهيد ثانى، على بن زين الدين.

1.ـ محقق، حوزه علميه مشهد.

2.* ـ كارشناس ارشد رشته علوم قرآن و حديث، پژوهشگر كتابخانه مجلس.

صفحه از 108