يك كتاب و چهار نظر - صفحه 116

نسخه‏هاى خطّى، شروح و ترجمه‏هاى صحيفه سجاديه، سيّد محمد حسين حكيم، قم: كتابخانه آيت‏الله مرعشى، 1382 ش، 208 صفحه

نظر اوّل

محمد بركت ۱
كتاب «نسخه‏هاى خطى، شروح و ترجمه‏هاى صحيفه سجاديه»، نوشته فاضل و پژوهشگر جوان، جناب آقاى «سيد محمدحسين حكيم»، كارى قابل ستايش است. ايشان با تتبع جامع در فهرستها و بحث و بررسى آراء فهرستنگاران و كتاب شناسان، به معرفى نسخ كهن صحيفه سجاديه و سپس ترجمه‏ها و شرحهاى آن پرداخته است.
نوشته حاضر، در حقيقت تعليقه و يادداشتى است بر اين كتاب، در جهت معرفى دو شرح صحيفه سجاديه:
1 ـ شفاءالصدور فى شرح الزبور، جلد سوم
از: سيد عبدالرحيم بن محمد حسينى موسوى شهرستانى (قرن 12)
آقاى حكيم، دو نسخه از جلد اول و يك نسخه از جلد دوم «شفاءالصدور» را معرفى كرده است. وى درباره كتاب و نويسنده آن مى‏گويد:
اين شرح، از شروح مفصل توضيحى بر صحيفه سجاديه به زبان فارسى است. روش مؤلف بدين ترتيب است كه ابتدا جمله‏اى از دعا را نقل و آن گاه ذيل عناوين «بدان كه ـ تحقيق» توضيحات لازم را در چند مقاله يا مطلب بيان نموده و در انتها در عنوان «مؤلف گويد» نظر خويش را متذكر مى‏شود. وى اين كتاب را به نام شاه

1.ـ كتابشناس، حوزه علميه شيراز.

صفحه از 139