مرورى بر احاديث معرفت خدا (3) - صفحه 9

مرورى بر احاديث معرفت خدا (3)

محمد بيابانى اسكويى ۱

چكيده : نويسنده در اين گفتار، نظرات برخى از عالمان بزرگ شيعه را در باب احاديث معرفة اللّه‏، نقل و نقد و بررسى مى‏كند: سيد حسن حسينى لواسانى، شيخ مجتبى قزوينى، مرتضى مطهرى، سيد محمد حسين طباطبايى، سيد هاشم حسينى تهرانى، شيخ على نمازى شاهرودى، ميرزا محمد حفيظى، ميرزا جواد تهرانى و استاد محمّدتقى جعفرى. اين گفتار، در ادامه گفتار پيشين نويسنده (در شماره 8 سفينه) مى‏آيد.

كليد واژه‏ها: توحيد، روايات / احاديث معرفة اللّه‏ / حسينى لواسانى، سيد حسن / قزوينى، مجتبى / مطهرى، مرتضى / طباطبايى، سيد محمد حسين / حسينى تهرانى، سيد هاشم / نمازى شاهرودى، على / حفيظى، محمد/ تهرانى، جواد/ جعفرى، محمّدتقى.

اشاره:

در نخستين بخش اين گفتار (شماره 7 سفينه)، رواياتى در باب معرفة اللّه‏ بررسى شد. بخش دوم گفتار (شماره 8 سفينه) به نقل و نقد و بررسى سخنان جمعى از محدّثان و فقهاى قرن چهارم تا چهاردهم هجرى قمرى در همان موضوع اختصاص يافت. در بخش سوم، ديدگاه‏هاى جمعى ديگر از دانشمندان قرن چهاردهم و پانزدهم، بررسى مى‏شود.

1.محقق و مدرس، حوزه علميه قم.

صفحه از 35