اسامى و اوصاف قرآن در نيايش ختم قرآن صحيفه سجاديه - صفحه 45

بسم الله الرحمن الرحيم

اسامى و اوصاف قرآن در «نيايش ختم قرآن صحيفه سجاديه»

احمد رضا غايى ۱

چكيده : دعاى چهل و دوم صحيفه سجاديه كه مربوط به ختم قرآن است، حقايق فراوان درباره اين كتاب آسمانى دربردارد. نگارنده يكصد و پنجاه اسم و وصف براى قرآن بر مبناى اين دعا يافته، از آن ميان هيجده عنوان برگزيده و آن‏ها را در اين مقاله، توضيح داده است. نگارنده در خلال اين توضيحات، در جهت شناسايى قرآن براساس سخنان امام سجاد عليه ‏السلام كوشيده است.

كليد واژه : صحيفه سجاديه، دعاى 42 / صحيفه سجاديه، شرح فارسى / قرآن، اسامى و اوصاف / قرآن، كمالات.

مقدمه:

بى‏ترديد يكى از راه‏هاى شناسايى گسترده‏تر و ژرف‏تر قرآن كريم، شناخت اسامى و اوصاف اين كتاب عظيم است، اسامى و اوصافى كه در خود قرآن و نيز در احاديث مأثوره آمده است.
دانشمندانِ شاخه‏هاى علوم قرآنى و مفسران خبير نيز ـ كم و بيش ـ از اين حقيقت غافل نبوده، بعضا در كتاب‏هاى خود، به طور ضمنى ۲ و يا ذيل عنوان مستقل، از نام‏ها و

1.استاديار دانشگاه آزاد اسلامى.

2.ر.ك. طيّب، سيد عبدالحسين، اطيب البيان، ج ۱، ص ۵ تا ۷.

صفحه از 79