بايسته‏ هاى پژوهشى درونْ مايه صحيفه سجاديه - صفحه 143

بايسته‏هاى پژوهشى درونْ مايه صحيفه سجاديه

محسن احتشامى‏نيا ۱

چكيده: نگارنده مقاله، پس از بيان پنج نكته مقدماتى در مورد درونْ‏مايه صحيفه سجاديه، بيست موضوع از موضوعات را كه براى تحقيق موضوعى درباره صحيفه مناسب مى‏داند، همراه با ريز موضوعات آن آورده تا راهنماى پژوهشگران باشد.

كليد واژه‏ها:صحيفه سجاديه، تحقيق موضوعى / توحيد / توبه / بلا / سعادت / حُسن و احسان / شيطان / صدق / ربوبيت / اطاعت / توفيق / رضا و قضا

پس از رؤيت صفحه‏اى ويژه در شماره پنجم «سفينه» تحت عنوان «بايسته‏هاى پژوهشى» بر آن شدم تا به فراخور مطالعات اندك خويش، مباحثى را از اين سِفْر عظيم يعنى صحيفه سجاديّه، به ارباب نظر و تحقيق ارائه كنم.
قبل از ورود به اصل بحث ـ يعنى بايسته‏هاى پژوهشى ـ نكاتى چند را به اختصار به استحصار مى‏رساند تا ان شاءالله فايده بحث تمام گردد:
نكته اوّل: چون علما و بزرگان اهل تحقيق و دانشمندان رجال، در اين زمينه تحقيقات گسترده و طاقت فرسايى را متحمل شده‏اند و بسيارى از سخنان را در اين مورد ارائه فرموده‏اند، شايد ديگر بحث درباره رجال صحيفه و استناد آنان ـ على رغم اتقان و استحكام سند صحيفه و موجه و موثق بودن آنها ـ بحث زايد و به دور از فايده‏اى باشد.

1.استاديار دانشگاه آزاد اسلامى.

صفحه از 148