پژوهشى پيرامون پديده‏ ى غلو و جريان غالى‏ گرى در شيعه - صفحه 41

پژوهشى پيرامون «پديده‏ى غلو و جريان غالى‏گرى در شيعه»

سيّد محمّد رضوى ۱

چكيده: نويسنده در اين مقاله، به بررسى غلو و جريان غالى‏گرى پرداخته، سابقه‏ى غلو را در اعتقادات يهود و مسيحيّت جست‏وجو كرده، نقطه‏ى آغازين غلو در اسلام را در دوره‏ى زمانى عبداللّه‏بن سبا و دوره‏ى غيبت صغرا بررسى و جريان غالى‏گرى را در اين دو دوره‏با ذكر دلايل پيدايش و رواج غالى‏گرى توضيح داده است.
وى به برخى اعتقادات غلات هم‏چون الوهيتّ و نبوّت ائمّه عليهم ‏السلام ، علم غيب ذاتى امام، تفويض، تناسخ و تشبيه، اشاره مى‏كند و ضمن بيان موضع‏گيرى امامان معصوم عليهم ‏السلام با استناد به احاديث، به بررسى بطلان اين اعتقادات مى‏پردازد.

كليد واژه‏ها: غلو ، بررسى تاريخى/ غلو و غالى‏گرى/ غلات، اعتقادات/ غلات، نقد و تفسير/ غلات، موضع‏گيرى امامان معصوم عليهم ‏السلام / الوهيّت ائمّه عليهم ‏السلام / نبوّت ائمّه عليهم ‏السلام / علم غيب ذاتى امام عليه ‏السلام / تناسخ/ تشبيه/ تفويض.

1.استاديار دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران مركزى.

صفحه از 65