خاورشناسان و واقعه غديرخم - صفحه 112

خاورشناسان و واقعه غديرخم

سيّد محمّد رضوى

ترجمه: ناهيد برومند ۱

دكتر محمّدعلى محمّدى قره‏قانى‏ ۲

چكيده:واقعه غدير خم از گستردگى و اهمّيّت خاصّى برخوردار است و مستشرقان با اين واقعيّت با رويكرد خاصى بررسى رويكرد مستشرقان در برخورد با تفكّر شيعى به طور عام و در برخورد با واقعه غدير به طور خاص، نشان مى‏دهد كه مستشرقان نتوانسته‏اند به حاقّ تعاليم ادبيّات شيعى رهنمون شوند. غالب آنچه خاورشناسان درباره شيعه عرضه كرده‏اند، از طريق منابع غيرشيعى به دست آورده‏اند كه با نوعى تعصّب ضدّشيعى همراه بوده و در كنار تعهّد مستشرقان به سنّت مسيحى ـ يهودى غرب، باعث شده است تا از واقعه غدير، گزارش تحريف شده‏اى ارائه كنند. ام.ى.شعبان مدرّس ادبيّات عرب دانشگاه لندن نيز در تفسيرى جديد از واقعه غدير، دلايلى را براى جدّى نگرفتن آن بيان كرده كه به تفصيل، نقد و بررسى شده است.

كليد واژه‏ها: واقعه غديرخم/ مستشرقان/ شيعه، دفاعيه‏ها و رديه‏ها/ واقعه غدير، نقد و بررسى/ تعصّب ضدّشيعى/ شعبان، ام. اى، نقد و بررسى.

1.عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد، واحد گرمسار.

2.عضو هيئت علمى دانشگاه.

صفحه از 131