درآمدی تحلیلی بر تبویب کتب حدیث

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مهدی مهریزی

سال 1400 / شماره پیاپی 100 / صفحه 42-63

چکیده :

کتاب‏های حدیثی از دوره تدوین‏های رسمی که در دسترس است، از تبویب برخوردار بوده‏اند. این مقاله در صدد است با نگاهی تحلیلی و بیرونی به این تبویب‏ها، نخست تعریف و گونه‏شناسی نسبت بدان‏ها انجام دهد و سپس عوامل مؤثر بر تبویب را که عمدتاً به ویژگی‏های فردی مؤلف و زمانه او بر می‏گردد، با ذکر نمونه و شواهد نشان دهد. نیاوردن حدیث در باب مربوطه، نداشتن توجه لازم به احادیث معارض و مخالف، آوردن احادیث با مضمون عام در ذیل عنوان خاص بخشی از آسیب‏های تبویب‏های موجود است که برای مصونیت از آسیب‏ها راه‏کارهایی مانند مواجهۀ آگاهانه با تبویب‏های بازسازی مصادر اولیه و نمایه‏های موضوعی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :تعریف تبویب، گونه‏شناسی تبویب، تبویب کتاب‏‏های حدیثی