بررسی و نقد آرای آیة الله جوادی آملی درباره احادیث «صعب، مستصعب»

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علیرضا احمدی
پديدآورنده : علیرضا طبیبی
پديدآورنده : ابراهیم ابراهیمی
پديدآورنده : علی حسن بگی

سال 1400 / شماره پیاپی 101 / صفحه 177-200

چکیده :

اعجاب عبارت‏ها و عمق حقایق روایاتی معتبر از اهل بیت:، مشهور به «صعب، مستصعب»، گویای اهمّیّت و ضرورت فهم این گونه روایات از جنبه‏های گوناگون است؛ به گونه‏ای که به رغم آرای حدیث‏شناسان و پژوهش‏های چهار مقاله در این باره، می‏توان از زوایای دیگری به این موضوع پرداخت؛ مانند: «عقل»، «شهود قلبی» و نقش آن‏ها در ترسیم مفهوم جامع «تحمّل»، و.... این نوشتار، چنین زوایایی را از مسیر نقد و بررسی نظرهای آیة الله جوادی در باب این گونه روایات، به روش تحقیقی تحلیل کیفی محتوا و متّکی بر لغت‏شناسی اجتهادی، تشکیل خانواده حدیث و یافتن قرینه‏های درون‏متنی و برون‏متنی رصد نمود و دریافت که عقل و ابعاد آن و همچنین شهود قلبی، در مفهوم جامع «تحمّل»، با هم پیوندی ناگسستنی دارند. تعابیر«أمرَنا»، «حَدیثَنا» و...، ذیل مقام خلیفه اللّهی تامّ اهل بیت:، قابل جمع است و ....

کلیدواژه‌های مقاله :«صعب مستصعب»، تحمّل امر، عقل عملی، شهود قلبی، آیة الله جوادی