نگاهی نو بر روایات تاریخ‏‌گذاری روایات حضرت محمد(ص) به مکی و مدنی

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : زینب مجلسی راد
پديدآورنده : علی راد
پديدآورنده : محمد علی مهدوی راد

سال 1400 / شماره پیاپی 101 / صفحه 4-20

چکیده :

وجود احادیث جعلی در بین روایات رسول خدا(ص) و ائمه‏هدی(ع) واقعیتی غیر قابل انکار است. در این نوشتار دربارۀ آغاز جعل حدیث، کیفیت حدیث جعلی، معیار بازشناسی روایات ساختگی عمدی از غیر عمدی و وجود روایات جعلی در کتب معتبر حدیثی پرسش‏هایی طرح شده است و پاسخی شایسته یافته است. دستاورد مقالۀ حاضر آن است که روایات جعلی عمدی در بین روایات شیعه و سنی قبل از تدوین کتب حدیثی فراوان بوده است ولی فقها و محدثان با راهنمایی اهل بیت(ع) روایات جعلی را از میراث حدیثی پاکسازی کرده اند و از این رو دانشمندان شیعی از توصیف روایت جعلی در کتب معتبر شیعی - جز در مواردی قطعی ـ باید پرهیز کنند.

کلیدواژه‌های مقاله :تاریخ‏ گذاری روایات، حضرت محمد(ص)، حدیث مکی، حدیث مدنی