تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مریم مشهدی علی‌پور
پديدآورنده : مهدی مهریزی
پديدآورنده : سید محمد علی ایازی
پديدآورنده : کاظم قاضی زاده

سال 1400 / شماره پیاپی 101 / صفحه 45-71

چکیده :

آشنایی با دیدگاه‏های علما، پیش‏نیاز هر گونه داوری درباره دیدگاه اسلام درباره مسئله زن است. یکی از علمای تأثیرگذار در مباحث زنان شیخ حر عاملی است. به‏طوری که برخی از مسائل زنان، میراث برجای مانده از آراء این عالم اخباری است. در نوشتار حاضر تلاش می‏شود دیدگاه‏های حدیثی «شیخ حر عاملی» را در مسئله زن و تأثیرات آن بر مباحث زنان بررسی کنیم. با واکاوی آراء حدیثی حر عاملی در مسائل زنان و با مقایسه دیدگاه‏های وی با علمای قبل از او به این نتیجه می‏رسیم که افزایش تعداد روایات در کتب وی، نوع چینش روایات، نوع باب‏بندی روایات و شرح روایات در مسائل زنان تاثیر به‏ سزایی گذاشته است. به ویژه در تشدید مسائلی چون: مردسالاری، خانه ‏نشینی زنان، تشویق به متعه و تعدد زوجات میتوان تغییرات ایجاد شده را مشاهده کرد.

کلیدواژه‌های مقاله :اخباری‏گری، زن، مردسالاری، متعه، تعدد زوجات، اطاعت از مرد، وسائل الشیعه