نکاتی در بارۀ حدیثی منسوب به امام حسین علیه السلام

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : مرضیه محمدزاده

سال 1400 / شماره پیاپی 71 / صفحه ۱۸۶-۱۸۲

چکیده :

نکاتی در بارۀ حدیثی منسوب به امام حسین علیه السلام