بررسی عبارت «أنا أصغر من ربّی بسنتین» از حیث دلالت و درایت

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : زهرا خیراللهی
پديدآورنده : محمد مهدی مودتی

سال 1400 / شماره پیاپی 71 / صفحه ۱۱۹-۸۳

چکیده :

نگارنده جملۀ «أنا اصغر من ربّی بسنتین» را، ابتدا از جهت گویندۀ آن، و آنگاه از جهت تأویل معنای آن بررسی می کند. از نظر گوینده منابع موجود، گاهی آن را به غیر معصومان که غالباً سران صوفیه اند، و گاه به معصومان، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت داده اند. البته تمام این نسبت ها مرسل است و سند ندارد. در مقام توضیح و توجیه این جمله، به فرض قبول آن به عنوان حدیث، در برخی از منابع شیعی نظریاتی ارائه شده که در این مقاله به ترتیب زمانی منابع، بررسی و نقد می شود.

کلیدواژه‌های مقاله :انا اصغر من ربّی بسنتین؛ آموزه های تصوف؛ توضیح حدیث؛ توحید تطبیقی؛ سخنان سران صوفیه؛ احادیث مرسل؛ احادیث منسوب